VO-magazine

VO-magazine informeert de leden van de VO-raad en andere belangstellenden over actuele ontwikkelingen en achtergronden in het voortgezet onderwijs. Het magazine houdt u op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de vereniging.

Vroeg

Vakblad Vroeg is er voor professionals die werken in de geboortezorg en met kinderen tot zeven jaar en hun ouders.

OnderWijsTijd

OnderWijsTijd richt zich tot leraren, welzijnswerkers, zorgcoördinatoren, jeugdtherapeuten, leerlingenbegeleiders, hulpverleners en iedereen die zich direct of indirect bezighoudt met onderwijs, met welzijn of met eender welk zorgverbredingproject.

Orthopedagogiek

Het tijdschrift biedt verdiepende inhoud met artikelen die zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, waarbij een vertaalslag wordt gemaakt naar de praktijk.

Sozio

Sozio is het vakblad dat zich richt op professionals in het sociaal domein: wijkteams, maatschappelijke opvang, jeugdhulp en -zorg, jongeren/sociaal cultureel werk, gehandicaptensector, ouderenzorg.

BBMP

Hét tijdschrift voor bestuurders, beleidsmakers, managers en pedagogen in de kinderopvang. BBMP richt zich op kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, de eerste jaren van de basisschool en voorzieningen voor voor- en vroegschoolse educatie (vve).

De Psycholoog

De Psycholoog is het tijdschrift van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de landelijke beroepsvereniging van psychologen.

Examens

Het tijdschrift wil een brug slaan tussen theorie en praktijk en tussen het private en publieke onderwijs.

Vakblad beter begeleiden

Beter Begeleiden is het vakblad voor begeleiders in het onderwijs. Met het magazine blijf je op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in jouw vak en het onderwijs. Beter Begeleiden informeert je over resultaten uit (onderwijs)onderzoek, beschrijft good practices en bevat interviews, tools en recensies.

MR magazine

MR magazine is een onafhankelijk tijdschrift dat u actuele en praktische informatie biedt en een heldere toelichting geeft op uw taken en bevoegdheden. Het houdt u op de hoogte van alle ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap in het primair en voortgezet onderwijs.

DRS Magazine

DRS Magazine verschijnt negen keer per jaar. Het magazine wil een ieder op de hoogte houden van actuele ontwikkelingen in onderwijsland en handreikingen voor bezinning te bieden.

SLO Context

Het  magazine SLO Context verschijnt in twee versies. Eén voor het primair onderwijs (po) en één voor het voortgezet onderwijs (vo).

TEO

Het Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs (TEO) is het huisorgaan van de VECON.

Narthex

Narthex is een godsdienstpedagogisch tijdschrift voor levensbeschouwing en educatie waarin bovendien aandacht is voor de school als een waardegerichte gemeenschap. Doelgroepen zijn vo-docenten, studenten en lerarenopleiders godsdienst/levensbeschouwing.

IPON Magazine

Bent u werkzaam binnen het onderwijs? Neem dan een abonnement op IPON Magazine (het onderwijsvakblad over onderwijsinnovatie en ICT) en ontvang 5 nummers per jaar.