Gebruiksvoorwaarden | oo.nl

Versie 1.1 | 11 december 2023

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van OnderwijsPlatformen B.V., handelend onder de naam oo.nl gevestigd aan Provincialeweg 116 in Bunnik en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder inschrijvingsnummer 57949719 (hierna aangeduid als “oo.nl”).

oo.nl is een platform speciaal voor leraren, docenten, trainers en andere professionals binnen het onderwijs. Het platform van oo.nl wordt u via internet aangeboden. Op het platform kunt u als onderwijsprofessional op zoek gaan naar een opleiding om uw eigen vaardigheden bij te spijkeren. Verschillende opleidingsaanbieders bieden hun opleidingen op het platform aan. Aan het gebruik van het platform zijn onderstaande voorwaarden verbonden. Door gebruik te maken van het platform en/of door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren bij het aanmaken van een account, gaat u hiermee akkoord.

Afwijkingen van of aanvullingen op deze gebruiksvoorwaarden zijn alleen bindend indien deze door oo.nl schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 1. Definities

De in de gebruiksvoorwaarden met hoofdletter geschreven termen hebben de volgende betekenis:

1.1. Aanbieder: de rechtspersoon of natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, en krachtens de Overeenkomst zijn producten en/of diensten aan u als Gebruiker aanbiedt via het Platform en waarmee u buiten het Platform om overeenkomsten kan sluiten voor de afname daarvan.

1.2. Account: de online omgeving, welke aan u als Gebruiker ter beschikking wordt gesteld door oo.nl, waarmee u het Platform kan gebruiken.

1.3. Dienst: de verschaffing van toegang tot het Platform en de daarin aangeboden functionaliteiten aan u als Gebruiker, alsmede de bemiddelingsdienst die oo.nl ten behoeve van u als Gebruiker en Aanbieders zal leveren, bestaande uit de mogelijkheid voor die partijen om via het Platform producten en/of diensten aan te bieden en voor de levering hiervan buiten het Platform om overeenkomsten te sluiten.

1.4. Gebruiker: u, de natuurlijke persoon die als onderwijsprofessional toegang heeft verkregen tot het Platform en gebruik maakt van de functionaliteiten van het Platform.

1.5. Gebruiksvoorwaarden: de onderhavige voorwaarden.

1.6. Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en aanverwante rechten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, databankrechten, domeinnamen, handelsnaamrechten, merkrechten, modelrechten, naburige rechten, octrooirechten, alsmede rechten op knowhow.

1.7. Overeenkomst: de overeenkomst tussen u als Gebruiker en oo.nl.

1.8. Platform: het platform dat te bereiken is via de Website.

1.9. Website: de website van oo.nl, te raadplegen via https://www.oo.nl/ en alle onderliggende webpagina’s.

Artikel 2. Gebruik van het Platform

2.1. oo.nl biedt een Platform aan welke u als Gebruiker in staat stelt om op zoek te gaan naar geschikte opleidingen en in contact te komen met de aanbieder van de betreffende opleiding en/of andere producten en/of diensten (Aanbieder van oo.nl).

2.2. oo.nl is uitdrukkelijk geen partij bij de overeenkomst die tussen u als Gebruiker en de Aanbieder tot stand komt. oo.nl draagt daarom zelf geen zorg voor het proces rondom het sluiten van een dergelijke overeenkomst, het aanbod, de levering en de kwaliteit van de producten/en of diensten van de Aanbieder.

2.3. Indien u als Gebruiker een klacht heeft over het Platform, dan kunt u bij de klantenservice van oo.nl een klacht indienen. De gegevens van de klantenservice staan op de Website van oo.nl. U kunt ook een klacht indienen via het Europese geschillenbeslechtingsplatform (ODR), te bereiken via http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 3. Account

3.1. Het Platform is zonder Account te gebruiken. Echter, om de geavanceerde functies te gebruiken en om contact te kunnen leggen met eventuele Aanbieders, moet u zich eerst registreren. Voor registratie dient u het online registratieproces volledig te doorlopen en te voltooien.

3.2. Gedurende het registratieproces heeft u de mogelijkheid tot het kiezen van een eigen persoonlijk wachtwoord voor het Account. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een sterk wachtwoord te kiezen.

3.3. Als Gebruiker dient u de inloggegevens en in het bijzonder het gekozen wachtwoord strikt geheim te houden. oo.nl mag er steeds van uitgaan dat handelingen van uw Account ook daadwerkelijk door u als Gebruiker worden uitgevoerd. Al hetgeen gebeurt via uw Account valt daarmee onder uw verantwoordelijkheid.

3.4. Indien u weet of vermoedt dat de inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient u zo spoedig mogelijk uw wachtwoord te wijzigen en/of oo.nl in kennis te stellen, zodat oo.nl gepaste maatregelen kan nemen ter voorkoming van misbruik van het Account. Deze maatregelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit het blokkeren van het Account door oo.nl.

Artikel 4. Gebruiksregels

4.1. Het is verboden het Platform, waaronder het Account, te gebruiken voor handelingen die in strijd zijn met de Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving en/of deze Gebruiksvoorwaarden. Hieronder valt onder meer het opslaan of verspreiden via het Platform van informatie die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

4.2. Daarnaast is het verboden om (via) het Platform:

a. informatie te verspreiden die pornografisch of erotisch is (ook indien deze op zich legaal is);

b. informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten, of hyperlinks naar dergelijke informatie te plaatsen;

c. anderen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van derden, zoals door linken naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit die kennelijk is bedoeld om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;

d. de persoonlijke levenssfeer van derden te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van derden of het herhaaldelijk lastigvallen van derden met door dezen ongewenste communicatie en/of;

e. voor commerciële doeleinden in te zetten.

4.3. Indien oo.nl constateert dat u als Gebruiker bovengenoemde voorwaarden en/of de wet overtreedt, of een klacht hierover ontvangt, zal oo.nl u waarschuwen. Indien dit niet leidt tot een acceptabele oplossing, mag oo.nl zelf ingrijpen om de overtreding te beëindigen. oo.nl mag u als Gebruiker dan de toegang tot het Platform weigeren (blokkering) en/of uw Account verwijderen. In urgente of ernstige gevallen kan oo.nl zonder waarschuwing ingrijpen.

4.4. Indien naar het oordeel van oo.nl hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van het Platform, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, lekken van persoonsgegevens of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is oo.nl gerechtigd alle maatregelen te nemen die het redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden, dan wel te voorkomen.

4.5. oo.nl is te allen tijde gerechtigd om aangifte te doen van geconstateerde strafbare feiten. Voorts is oo.nl gerechtigd om uw naam, adres, IP-adres en andere identificerende gegevens af te geven aan een derde die klaagt dat u als Gebruiker inbreuk maakt op diens rechten en/of de Gebruiksvoorwaarden, mits de juistheid van die klacht in redelijkheid voldoende aannemelijk is, er geen andere wijze is om aan deze gegevens te komen en de derde een duidelijk belang heeft bij afgifte van de gegevens.

4.6. oo.nl kan de schade als gevolg van overtredingen van deze gebruiksregels op u als Gebruiker verhalen.

Artikel 5. De overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder

5.1. Zodra u als Gebruiker via het Platform contact heeft gezocht met een Aanbieder van het Platform, kan een Aanbieder u een aanbod tot het afnemen van zijn producten en/of diensten doen. Deze handelingen en de eventuele overeenkomst die hierdoor tot stand komt, vinden volledig buiten het Platform plaats.

5.2. oo.nl is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van de overeenkomst die tussen u als Gebruiker en de door u gekozen Aanbieder tot stand komt.

Artikel 6. Beschikbaarheid, onderhoud en wijziging

6.1. oo.nl doet geen enkele uitspraak over de beschikbaarheid van het Platform.

6.2. oo.nl onderhoudt het Platform actief. Onderhoud kan elk moment plaatsvinden, ook als dit kan leiden tot een beperking van de beschikbaarheid. Onderhoud wordt zo mogelijk vooraf aangekondigd.

6.3. oo.nl mag van tijd tot tijd de functionaliteit van het Platform aanpassen. Daarbij zijn uw feedback en suggesties welkom, maar uiteindelijk beslist oo.nl zelf welke aanpassingen het wel of niet doorvoert. oo.nl zal zich inspannen eventuele beperkingen naar aanleiding van deze wijzigingen op tijd aan te kondigen.

Artikel 7. Intellectuele Eigendomsrechten

7.1. Het Platform, de bijbehorende software alsmede alle informatie en afbeeldingen op de Website behoren tot het intellectueel eigendom van oo.nl of van zijn licentiegevers. Deze mogen op geen enkele wijze gekopieerd of gebruikt worden zonder aparte schriftelijke toestemming van oo.nl of de betreffende licentiegever, behalve in de gevallen waarin dat dwingendrechtelijk is toegestaan.

7.2. Informatie die u als Gebruiker publiceert of opslaat via de Dienst is en blijft uw eigendom. De zeggenschap over de informatie berust zodoende altijd bij u als Gebruiker oo.nl heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst

7.3. Indien u informatie stuurt naar oo.nl, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft u oo.nl een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor het Platform. Dit geldt niet voor informatie die u nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

Artikel 8. Privacy

Bij het gebruik van het Platform worden uw persoonsgegevens verwerkt. Raadpleeg de privacyverklaring van oo.nl voor meer informatie.

[toevoeging december 2023: lees voor het verwerken van persoonsgegevens bij winacties de voorwaarden]

Artikel 9. Vergoeding

9.1. Het Platform wordt u geheel gratis aangeboden.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. Het Platform is nadrukkelijk bedoelt als hulpmiddel om u als Gebruiker te ondersteunen in uw zoektocht naar geschikte producten en/of diensten (aangeboden door Aanbieder).

10.2. De Dienst wordt u volledig gratis aangeboden door oo.nl. Om deze reden is de aansprakelijkheid van oo.nl jegens u onder de Overeenkomst beperkt tot schade die plaatsvindt als gevolg van opzet of grove nalatigheid aan de kant van oo.nl.

10.3. oo.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op het Platform.

Artikel 11. Duur en opzegging

11.1. De Overeenkomst gaat in zodra u de Dienst voor het eerst gebruikt en loopt dan voor onbepaalde tijd.

11.2. U kunt als Gebruiker de Overeenkomst te allen tijde opzeggen door uw Account te verwijderen, of door oo.nl schriftelijk op de hoogte te stellen van de opzegging.

11.3. oo.nl kan de Overeenkomst slechts wegens gewichtige redenen opzeggen.

11.4. Bij opzegging, beëindiging of ontbinding om welke reden dan ook is oo.nl gerechtigd om per direct na de datum waarop de Overeenkomst afloopt, het recht op gebruik van het Platform, waaronder het Account, te beëindigen dan wel op te heffen en alle ten behoeve van Gebruiker opgeslagen gegevens te wissen of ontoegankelijk te maken.

Artikel 12. Wijzigen Gebruiksvoorwaarden

12.1. oo.nl mag deze Gebruiksvoorwaarden op ieder moment aanpassen.

12.2. oo.nl zal de wijzigingen of aanvullingen ten minste dertig dagen voor inwerkingtreding aankondigen per e-mail, via het Account en/of via het Platform, zodat u daar kennis van kunt nemen.

12.3. Indien u een wijziging of aanvulling niet wenst te accepteren, kunt u tot de datum van inwerkingtreding de Overeenkomst opzeggen. Gebruik van de Dienst na de datum van inwerkingtreding geldt als acceptatie van de gewijzigde of aangevulde voorwaarden.

Artikel 13. Overige bepalingen

13.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. U geniet als Gebruiker ook de bescherming van de dwingende bepalingen van het recht dat van toepassing is waar u uw woonplaats heeft.

13.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen in verband met de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin oo.nl gevestigd is.

13.3. Onder ‘schriftelijk’ valt in de Overeenkomst ook communicatie per e-mail, mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.

13.4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. oo.nl en u als Gebruiker zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. Onze contactgegevens staan vermeld op de Website.