Wat professionals moeten weten over privacy bij samenwerking onderwijs en jeugdhulp

  • Marij Bosdriesz, Mirthe Maessen
  • Nederlands Jeugdinstituut

Bij samenwerking tussen scholen en partners uit de jeugdhulp zijn er veel vragen over bescherming van de privacy, zeker nu de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking is getreden.

Privacybescherming betekent het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat om zorgvuldig handelen en informatiebeveiliging. Het bevoegd gezag/schoolbestuur moet veel regelen, maar professionals in het onderwijs en jeugdveld moeten kennis hebben over de belangrijkste principes met betrekking tot privacy, zodat zij zorgvuldig kunnen handelen.

bestellen
Onderwijstypes
Onderwerpen