Coördinator mediawijsheid: kinderen regie leren nemen over hun mediagebruik.

De meeste kinderen zijn dagelijks met media bezig. Internet, smartphones & social media: het stimuleren van mediawijsheid is nodig om daar bewust mee om te kunnen gaan. Het is niet voor niets dat deze vaardigheden al snel worden opgenomen in het curriculum en als basisvaardigheden worden gezien. Naast kennis en vaardigheden om media goed in te zetten, is het belangrijk om kinderen meer controle te leren krijgen op de invloed die media heeft op hun gevoelens, gedachtes en gedrag. Oftewel: een bewuste en kritische houding. Zo leer je kinderen om vanuit hun eigen kracht bewuste keuzes te maken in hun mediagedrag. Met deze opleiding word je opgeleid tot coördinator mediawijsheid. Vanuit deze rol heb jij handvatten om mediawijs, bewust en kritisch digitaal gedrag een plek te geven binnen het onderwijs op jouw school. Je krijgt praktische tools om kinderen regie te leren nemen over hun mediagebruik. Eén van deze tools is het REGIE-spel, waarvan je een los exemplaar meekrijgt na afloop van de tweede fysieke opleidingsdag. In deze opleiding staat het Media Empowerment Model (Rozendaal, 2022) centraal. Dit model is uitgebreid onderzocht in wetenschap en praktijk, en gaat uit van vier kwaliteiten: kennis, intuïtie, vaardigheid en motivatie. Ook de REGIE-uitgangspunten van ons professionaliseringsprogramma Digitalig komen aan bod, waardoor je in deze opleiding meer leert over het bewust en kritisch digitaal gedrag van kinderen.

Auditorentraining

Tijdens de auditorentraining komen de diverse aspecten van het uitvoeren van een audit aan bod. Je vergaart de theoretische kennis die nodig is om met ‘de juiste bril op’ een auditbezoek af te leggen. We gaan in op het inspectiekader, het onderwijsresultatenmodel en het sturen op de hogere doelen. De diverse onderdelen van de audit, zoals de documentanalyse, de auditgesprekken en de lesbezoeken komen uitgebreid aan bod. We bespreken met elkaar de diverse gesprekstechnieken en de rol van de auditor. Tijdens de bijeenkomsten maak je een eigen kijkwijzer passend bij jouw organisatie en oefen je met het observeren volgens je eigen kijkwijzer.

Inspiratiedag Emmi Pikler

Ruimte krijgen om te groeien en je te ontwikkelen in je eigen tempo. Volgens pedagoog Emmi Pikler is het belangrijk om een kind zelf te laten bepalen wanneer het klaar is voor een nieuwe stap. Dit geeft zelfvertrouwen om te leren en fouten te maken. Deze werkwijze is op iedere kinderopvanglocatie toe te passen en biedt veel inzichten die leiden tot meer rust en harmonie op de groep. Benieuwd hoe dat eruit ziet? Samengevat in één inspirerende dag, doorlopen we de uitgangspunten van deze visie en hoe jij ze als pedagogisch professional kunt koppelen aan de dagelijkse praktijk.

HBO beleidsmedewerker /VE-coach

Voor- en vroegschoolse educatie stelt specifieke eisen aan gemeenten, scholen en kinderopvang. Wat vraagt dit van jou als HBO-beleidsmedewerker VE? Uit onderzoek blijkt dat onder andere de educatieve kwaliteit, doorgaande lijn en ouderbetrokkenheid het succes van voorschoolse educatie bepalen. In deze training krijg je handvatten om de kwaliteit van VVE te borgen of te verbeteren. De training bestaat uit 4 bijeenkomsten waarin je met elkaar je kennis op het gebied van VVE verdiept. ‘Vanuit welbevinden en betrokkenheid werken aan kwaliteit’ is hierbij ons uitgangspunt.

Talentontwikkeling bij jonge kinderen

In deze gevarieerde, blended cursus ga je zelfstandig én in een groep aan de slag met het uitwerken van een onderbouwd praktijkidee gericht op talentontwikkeling bij peuters en/of kleuters.

Pedagogiek 0-13 jaar

Je werkt in de kinderopvang of wilt in de kinderopvang gaan werken maar je diploma voldoet niet helemaal of niet meer, dan is deze erkende scholing een mogelijkheid om je te kwalificeren voor de functie van pedagogisch medewerker. We gaan met elkaar in gesprek over pedagogische stromingen, pedagogische doelen, competenties, spelontwikkeling, ouderbetrokkenheid en natuurlijk jouw handelen als pedagogisch medewerker.