Inspraak schoolvisie en actieplannen

In schooljaar 2021-2022 krijgt elke school volgens het Nationaal Plan Onderwijs per leerling € 701,16 voor een eigen schoolprogramma. Hiermee kunnen scholen leerlingen en leraren helpen om leerachterstanden en andere problemen door corona aan te pakken. Het schoolbestuur neemt uiteindelijk de beslissingen, maar jij kunt daar als personeel (en als ouder en in het vo als leerling) wel in adviseren. Dit kan bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad.

Were Di | Foto Tom van Limpt

Inspraak onderwijsvisie en actieplannen

Volgens onderzoek van de AVS is op 99 procent van de scholen de MR betrokken bij het Nationaal Plan Onderwijs. Op 90 procent van de scholen heeft de MR inmiddels ook ingestemd met het plan en de besteding van de budgetten. De MR heeft ook informatie- en adviesrecht, dus ook met betrekking tot het NPO. De NPO staat los van het schoolplan. Veel scholen betrekken de MR al in het begin van de totstandkoming daarvan, bijvoorbeeld door ontwerpsessies met personeel, ouders en leerlingen. Zo heb je via de MR inspraak als het gaat om de onderwijsvisie, actieplannen en dus de kwaliteit van de school.

Schoolleiders- en lerarentekort

Naast de nasleep van corona staat de schoolleiding voor meer uitdagingen. Bijvoorbeeld het lerarentekort. Ondanks de vele inspanningen van schoolleiders is op slechts 77 procent van de scholen de reguliere formatie ingevuld. AVS-voorzitter Petra van Haren vertelt op hun website: ‘Gemiddeld is er een gat van 24 uur per week per school. Op 5 procent van de scholen is de vacatureruimte echter groter dan 40 uur per week met soms zelfs uitschieters naar 160 uur per week. Dit raakt direct aan het structurele vraagstuk van de tekorten aan leraren en schoolleiders, waardoor de kwaliteit en continuïteit van onderwijs onder druk staat.’

Welbevinden personeel

Ze pleit ervoor dat de werkdruk beperkt moet worden en aandacht voor het welbevinden een speerpunt blijft in het personeelsbeleid. ‘Juist ook daar ligt een cruciale rol voor de schoolleiders, maar mede door het steeds grotere schoolleiderstekort zorgt dat op sommige scholen voor problemen. Veel schoolleiders hadden in de vakantie diverse taken rond het invullen van de formatie en inzetten van de middelen rond het Nationaal Programma Onderwijs na corona. Dan is het niet overal gelukt om goed uit te rusten’, aldus Van Haren.

Verborgen vacatures

Het personeelstekort in het onderwijs blijft een punt van zorg en het is onbekend hoe groot dit tekort daadwerkelijk is. Zo worden de verborgen vacatures niet geregistreerd en is er geen eenduidige manier van registreren. Scholen hebben daarom begin oktober een e-mail ontvangen met een link naar een vragenlijst om de tekorten op schoolniveau op te geven. Hiermee wil het ministerie van OCW een beeld krijgen hoe groot de personeelstekorten zijn. Wordt dus vervolgd!