Gezond en veilig in en om de school

leestijd: 2 minuten

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid op school. Het gaat dan om een veilige en gezonde omgeving voor leerlingen en het personeel. Een veilig schoolklimaat is een voorwaarde om te kunnen leren, het verbetert de onderwijsprestaties, vermindert verzuim bij leerlingen en personeel. In een veilige school wordt agressie tegen gegaan, heeft iedereen het gevoel erbij te horen, is geen ruimte voor discriminatie, intimidatie en pestgedrag.

Basisschool Wereldwijs | Foto Tom van Limt

Veiligheidsmonitor 2021

Demissionair minister Slob schreef tijdens de Week tegen Pesten een kamerbrief over recent gepubliceerde cijfers uit de Veiligheidsmonitor 2021. Zo schrijft hij: ‘Wat betreft het po is het opvallend dat in een jaar met veel online onderwijs het percentage leerlingen dat online werd gepest gedaald is ten opzichte van 2018. In het vo is het percentage leerlingen dat aangeeft via sociale media te worden gepest vergelijkbaar met 2018 en dus ook niet gestegen. Verbaal pesten komt nog steeds het meeste voor en fysiek geweld het minste. Wel is er in het vo een verschuiving te zien in de reden van pesten. Er is een stijging te zien in gepest worden vanwege het uiterlijk, seksuele oriëntatie en genderidentiteit en de schoolprestaties en een daling vanwege gedrag. In het po is het percentage leerlingen dat geen melding doet van pesten gestegen.’

Wet voor burgerschapsonderwijs

Verder schrijft hij: ‘Om pesten op scholen aan te pakken is het onder meer van belang dat op scholen het gesprek wordt gevoerd over complexe thema’s om wederzijds begrip voor elkaar te vergroten. Dit is ook één van de doelen van de wet voor burgerschapsonderwijs die afgelopen juni is aangenomen en scholen duidelijkheid geeft over wat van hen wordt verwacht. Daarbij wil ik graag de rol van SSV (Stichting School & Veiligheid, red) benadrukken die scholen ondersteuning kan bieden in het bespreken van thema’s zoals discriminatie en seksuele oriëntatie.

Lees de volledige kamerbrief

Veilig naar school

Het thema veilig en gezond is uiteraard veel breder. Ook zaken als veilig naar school (bijvoorbeeld in het verkeer) en een gezonde leefstijl, zoals gezonde voeding en bewegen, horen thuis in (sociaal) veilige schoolomgeving. Bekijk daarom ook de gerelateerde onderwerpen.