Een gezonde schoolcultuur begint bij je leraren

leestijd: 3 minuten

Wil je als schoolleider een bloeiende, gezonde schoolcultuur? Ontdek concrete tips en tools om de werkdruk van je leraren te verminderen en hun welzijn te verhogen. Want een gelukkige leraar maakt een sterke school!

Als schoolleider weet je hoe belangrijk het is om goed voor je leraren te zorgen. Zij zijn immers de spil van het onderwijs en de motor van de school. Zij maken elke dag het verschil voor de leerlingen, maar ook voor elkaar en voor jou. Maar je weet ook hoe zwaar het werk van een leraar kan zijn, zeker in deze tijd van veranderingen, uitdagingen en onzekerheden. Hoe kun je ervoor zorgen dat je leraren zich gezond, gelukkig en gemotiveerd voelen op school? Hoe kun je een schoolcultuur creëren waarin iedereen zich gewaardeerd, betrokken en ondersteund voelt?

Tip 1: Luister naar je leraren

Een van de belangrijkste dingen die je kunt doen als schoolleider is luisteren naar je leraren. Wat vinden zij van hun werk? Waar lopen zij tegenaan? Waar hebben zij behoefte aan? Waar worden zij blij van? Door actief te luisteren naar je leraren, laat je zien dat je hen serieus neemt, dat je hen respecteert en dat je hen wilt helpen. Bovendien krijg je zo waardevolle informatie over de werkdruk, het welzijn en de tevredenheid van je leraren, die je kunt gebruiken om verbeteringen door te voeren.

Hoe kun je luisteren naar je leraren? Er zijn verschillende manieren om dat te doen, zoals:

 • Voer regelmatig individuele gesprekken met je leraren, bijvoorbeeld in het kader van functionerings- of beoordelingsgesprekken, maar ook informeel of spontaan door iedereen eens een keertje aan te spreken bij het koffiezetapparaat.
 • Organiseer teambijeenkomsten of intervisiegroepen waarin leraren hun ervaringen, ideeën en feedback kunnen delen.
 • Maak gebruik van enquêtes of vragenlijsten om de mening en de beleving van je leraren te peilen, bijvoorbeeld over de werkdruk, het welzijn, de samenwerking of de schoolcultuur.
 • Stel een ideeënbus of een online platform beschikbaar waar leraren hun suggesties, klachten of complimenten kunnen achterlaten.
 • Betrek leraren actief bij besluitvormingsprocessen die hen aangaan, bijvoorbeeld via de medezeggenschapsraad of via werkgroepen.

Tip 2: Geef je leraren autonomie

Een andere manier om de werkdruk en het welzijn van je leraren te verbeteren is door hen autonomie te geven. Autonomie betekent dat leraren zelf kunnen bepalen hoe zij hun werk doen, dat zij ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en dat zij invloed hebben op hun werkomgeving. Autonomie geeft leraren een gevoel van vrijheid, verantwoordelijkheid en zeggenschap. Het stimuleert ook hun creativiteit, hun motivatie en hun professionele ontwikkeling.

Hoe kun je je leraren autonomie geven? Er zijn verschillende manieren om dat te doen, zoals:

 • Geef leraren de mogelijkheid om hun eigen lesmethodes, materialen en activiteiten te kiezen, passend bij hun doelen, hun leerlingen en hun stijl.
 • Geef leraren, voor zover dat kan, de ruimte om hun eigen rooster, planning en indeling te maken, rekening houdend met hun voorkeuren, hun behoeften en hun balans.
 • Geef leraren de kans om mee te denken over het beleid, de visie en de koers van de school, bijvoorbeeld via brainstormsessies, enquêtes of pilots.
 • Geef leraren de gelegenheid om zichzelf (bij) te scholen over onderwerpen die zij interessant of relevant vinden, bijvoorbeeld via cursussen, workshops of collegiale consultatie.
 • Geef leraren feedback op hun werk, maar laat hen ook zelf reflecteren op hun sterke punten, hun leerpunten en hun doelen.

Tip 3: Zorg voor een positief schoolklimaat

Een derde manier om de werkdruk en het welzijn van je leraren te verbeteren is door te zorgen voor een positief schoolklimaat. Een positief schoolklimaat is een klimaat waarin er een goede sfeer, een prettige samenwerking en een gezonde communicatie is tussen alle betrokkenen op school. Een positief schoolklimaat draagt bij aan het geluk, de veiligheid en de betrokkenheid van je leraren. Het bevordert ook de kwaliteit, de innovatie en de resultaten van het onderwijs.

Hoe kun je zorgen voor een positief schoolklimaat? Er zijn verschillende manieren om dat te doen, zoals:

 • Creëer een heldere en gedeelde visie, missie en waarden voor de school, die aansluiten bij de identiteit, de ambities en de behoeften van de schoolgemeenschap.
 • Stel duidelijke en haalbare doelen, verwachtingen en regels voor de school, die bekend zijn bij iedereen, die regelmatig worden geëvalueerd en die consequent worden nageleefd.
 • Bouw aan een sterke en hechte teamgeest, waarin er sprake is van vertrouwen, respect, waardering en ondersteuning tussen de leraren, maar ook tussen jou en de leraren.
 • Stimuleer een open en eerlijke communicatie, waarin er ruimte is voor dialoog, feedback, complimenten en kritiek, maar ook voor humor, plezier en ontspanning.
 • Vier successen en mijlpalen, zowel individueel als collectief, bijvoorbeeld door het geven van een kaartje, een bloemetje of een borrel.

Dit zijn slechts enkele tips en tools om de werkdruk en het welzijn van je leraren te verbeteren en een gezonde schoolcultuur te bevorderen. Het belangrijkste is dat je als schoolleider je leraren ziet als je belangrijkste kapitaal en dat je hen waardeert, ondersteunt en inspireert. Zo kun je samen met je leraren een mooie school maken waar iedereen zich thuis voelt.