Schoolveiligheidsmedewerker

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Sociale veiligheid op school;
 • Beveiliging en toezicht houden;
 • Relevante wet- en regelgeving en wettelijke bevoegdheden;
 • Optreden bij Incidenten en calamiteiten;
 • Omgaan met agressie – en conflictsituaties.

Algemeen

Facilitair en ondersteunende medewerkers (conciërges, toezichthouders) vormen een belangrijke schakel tussen leerlingen, docenten en schoolleiding. Bij de uitvoering van beleid op het terrein van veiligheid en beveiliging (safety en security) vervullen ondersteunende medewerkers een belangrijke rol. Zij zijn de ogen en oren op de werkvloer en signaleren als eerste mogelijke knelpunten, misstanden en gevaarlijke situaties. Bij veel noodsituaties, incidenten en conflicten zijn zij degenen die als eerste aangesproken worden. Indien nodig moeten zij in staat zijn terplekke op te treden tegen ongewenste situaties en gedrag. Het is voor deze dienstverlenende medewerkers dan ook van groot belang dat zij weten waar zij ten aanzien van veiligheid en beveiliging binnen schoolgebouwen op moeten letten en hoe zij moeten handelen en optreden in het geval van asociaal gedrag, agressie, incidenten en calamiteiten. Maar zijn ze daartoe wel bekwaam? Beschikken de medewerkers wel over voldoende vaardigheden en zijn ze vanuit de organisatie wel voldoende toegerust om in te grijpen?

De 3-daagse cursus ‘Schoolveiligheid, beveiliging en toezicht / Schoolveiligheidsmedewerker’ gaat uitgebreid in op de verschillende aspecten van sociale veiligheid, beveiliging en toezicht houden binnen de scholen. Het doel van deze praktijkgerichte cursus is het verkrijgen van inzicht in alle aspecten van schoolveiligheid en het vergroten van de handelingsvaardigheden bij medewerkers die vanuit hun dagelijkse en of toezichthoudende taak te maken kunnen krijgen met situaties als asociaal gedrag en agressie, (groeps)geweld, vandalisme, criminaliteit en (gebouw)calamiteiten.

Inhoud

Inleiding veiligheid, beveiliging en toezicht houden

 • Veiligheidsrisico’s in en om de school
 • Schoolveiligheidspiramide en sociale veiligheid
 • Basiskennis en afstemming sociale veiligheid, security en hospitality
 • Schoolveiligheid en preventie: waar let ik op tijdens mijn rondes door het schoolgebouw?
 • Technische en organisatorische maatregelen (OBE-model)

De conciërge (oop-er) als spil binnen de sociale veiligheid

 • Taken en rollen van de conciërge/het OOP op het terrein van schoolveiligheid
 • Gastvrijheid en leerling-gericht werken binnen de school als basis voor een veilige werk­omgeving
 • Het belang van autoriteit en een goede persoonlijke presentatie, houding en uitstra­ling:

Hanteren en handhaven van huisregels

 • Helder­heid over normen en waarden (gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag)  binnen de school;
 • Het belang van onderlinge afstemming en eenduidigheid in aanpak richting leerlin­gen/ouders/bezoekers;
 • Afspraken en procedu­res op school/teamniveau
 • Hanteren en handhaven van de huisregels: hoe gaan we om met ‘overtredingen’ bin­nen de algemene ruimtes in de school of met ongewenste bezoekers;

Optreden bij incidenten en calamiteiten

 • Optreden en procedureel handelen bij calamiteiten en incidenten
 • Werken vanuit SOS-model (situatie, organisatie en stappen)
 • Crisiscommunicatie bij calamiteiten en incidenten
 • Optreden bij orde verstoringen en conflictsituaties met leerlingen/derden

Omgaan met en handelen bij agressief en grensoverschrijdend gedrag

 • Omgaan met agressie, agressiebeheersing en ongewenst en ontoelaatbaar gedrag
 • Aanspreken van (on)bekende leerlingen op asociaal gedrag en handelen, bijv. opstan­digheid, brutaliteit, of overtreding van regels.
 • Hoe te handelen bij diverse vormen van agressie? Stappen om agressie te begren­zen en verdere escalatie te voorkomen.
 • Contact maken en communiceren met de ander in agressiesituaties
 • Werken aan een professionele en zelfbewuste grondhouding
 • Reguleren van eigen spanningen, emoties en angsten

Security en kleine criminaliteitspreventie

 • Beveiliging van eigendommen en inventaris in en rondom het schoolgebouw
 • Toegangsbeheer en ontvangst van bezoekers
 • Profiling en signaleren van potentieel crimineel gedrag
 • Handelen bij crimineel gedrag: drugs/wapens, inbraak, diefstal(heterdaad), vernieling

Relevante wet- en regelgeving

 • Strafbare gedragingen en wettelijke bevoegdheden (wat mag wel en wat mag niet?)
 • Toepas­sen van bevoegdheden in de praktijk en optreden bij ongewenste bezoekers (aanhouden, vorderen, huisvredebreuk, visitatie).

Het programma biedt volop ruimte voor eigen inbreng en interactie met deelnemers. Veel aandacht is er daarbij voor de eigen specifieke schoolsituatie.

Startdata en locaties

 • Utrecht 2 jun. 20233 bijeenkomsten€ 1350
 • Op school datum in overleg