Basistraining mediërend Leren (samen ontwikkelen) module 1

Voor wie: De training is bestemd voor diegenen die het aandurven werkelijk te gaan voor de kwaliteiten en talenten van mensen en die werkelijk willen aansluiten bij het denkproces van de ander om m.b.v. deze inzet de ontwikkeling van de ander op gang te brengen.

Beschrijving

Daarnaast is het essentieel juist in de opvoedings-, onderwijs- en begeleidingssituatie de relatie en het contact in stand te houden ondanks alle leer-, aandacht-, motivatie, – en gedragsproblemen die het kind/leerling/cliënt eventueel heeft. De inhoud van de training is van toepassing op alle kinderen, leerlingen en cliënten ongeacht hun leeftijd of ontwikkelingsniveau. Kiest u voor deze fantastische manier van leren en ontwikkelen, waardoor d.m.v. een zorgvuldige interactie zowel motivatieproblemen, faalervaringen als gedragsproblemen voorkomen kunnen worden? De basistraining Mediërend Leren baseert zich op de concepten, theorieën en methodieken van onder andere Vygotsky, Jolles, Hessels, Greenspan, Feuerstein, Klein, Tzuriel, Haywood en Lidz.

Doelstelling

De training beoogt cursisten in de gelegenheid te stellen nader kennis te maken met de mediatie-technieken van Klein, Feuerstein en Lidz en met de cognitieve functies ten behoeve het leren / ontwikkelen. Tevens worden denkstimulerende programma’s, zoals het Instrumenteel Verrijkingsprogramma (I.V.P.) van Feuerstein, het Dynamic Assessment materiaal van Tzuriel en het Bright Start curriculum van Haywood geïntroduceerd. Ook een korte introductie van de executieve functies (in relatie tot de cognitieve functies) is onderdeel van deze training. Gedurende de training wordt specifiek aandacht besteed aan de betekenis van het concept Mediërend Leren voor de Nederlandse opvoedings- en onderwijssituatie. De training is vooral praktisch en richt zich op het direct inzetten van het geleerde, hierbij treedt de trainer steeds op als model. Op verzoek zenden wij u graag het gehele uitgewerkte programma toe, inclusief studiebelasting etc.

Programma

Dag 1: • Kennismaken, activeren van aanwezige kennis en een terugblik op eerdere trainingen • Bespreken van het programma van module 1 inclusief alle huiswerkopdrachten • Start van het persoonlijk leertraject a.d.h.v. persoonlijke leerplannen (t.b.v. reflectie) • Mediërend Leren in relatie brengen met de theorieën en methodieken van Vygotsky, Klein, Feuerstein, Tzuriel, Haywood en Lidz • Bespreking van de pijlers van het concept Mediërend Leren • Positionering van Mediërend Leren binnen hedendaagse vernieuwingsprocessen in de zorg, opvoeding en onderwijs en de participatiemaatschappij • Een schets van hedendaagse visies op opvoeding, onderwijs, ontwikkeling, leren en instructie • Bespreking van het concept ‘Zone van de Naaste Ontwikkeling’ van Vygotsky • Bespreking van het FLOM-model (Flexibility of Mind): leren voor later en niet alleen voor NU • Bespreking van de ‘omgekeerde piramide met cognitieve functies’ (bouwstenen van het denken) • Huiswerkopdracht: analyse van een leeractiviteit a.d.h.v. de cognitieve functies (inleveren dag 4)

Dag 2: • Bespreking van het concept mediatie en de mediatiekenmerken (zorgvuldige interactie) • Inleiding in de uitgangspunten en doelstellingen van het remediëringsprogramma Instrumental Enrichment Program, als voorbeeld van één van middelen die gebruikt zou kunnen worden t.b.v. de ontwikkeling van kinderen en jongeren • Praktisch oefenen met de cognitieve functies, a.d.h.v. (spel)materiaal en door kennis te maken met het instrument ‘Oriëntatie in de Ruimte 1’- t.b.v. ruimtelijke relaties leggen. • Huiswerkopdracht: analyse van een transcript a.d.h.v. de mediatiekenmerken (inleveren dag 3)

Dag 3: • Analyse van (spel)materiaal en/of lesstof a.d.h.v. het analyse-instrument ‘de cognitieve kaart’ • Praktisch oefenen met de cognitieve functies, a.d.h.v. (spel)materiaal en door kennis te maken met het instrument ‘Organisatie van Stippen’, o.a. t.b.v. systematisch werken en niet impulsief zijn • Huiswerkopdracht: analyse van een leeractiviteit a.d.h.v. de cognitieve kaart (inleveren dag 5)

Dag 4: • Ontwikkelen van een kijkwijzer met als observatiecriteria de mediatiekenmerken • Analyseren van video-opnames a.d.h.v. de zelf ontwikkelde kijk- observatiewijzer • Bespreking van de transfertechniek ‘Bridgings en Principes’ (transfer van het geleerde op verschillende levensterreinen, voor later op een ander plaats met iemand anders etc.) • Vaardigheden eigen maken voor het maken van leerprincipes o.b.v. te verwachten leermomenten

Dag 5: • Het eigen maken van de theoretische basis van de cognitieve functies t.b.v. de praktisch toepasbaarheid in de dagelijkse situaties, mede in relatie gebracht met de executieve functies • Behandeling van de structuur van een mediërende interventie/les in combinatie met de inzet van de cognitieve functies • Praktisch oefenen met de cognitieve functies, a.d.h.v. (spel)materiaal en door kennis te maken met het instrument ‘Vergelijken’: DE basis cognitieve functie van alles wat we leren! • Voorbereiding op en het in groepen oefenen met een mediërende les/interventie (een cognitieve les die direct gerelateerd is aan de ontwikkeling van het kind/de cliënt)

Dag 6: • Analyse van verschillend spel- en leermateriaal a.d.h.v. de cognitieve- en executieve functies • Praktisch oefenen met de cognitieve functie ‘analyseren’ en de onderliggende cognitieve functies, a.d.h.v. (spel)materiaal en m.b.v. het remediëringsinstrument ‘Analytische waarneming’ • Welke betekenis hebben de verschillende remediëringsinstrumenten voor onze kinderen, leerlingen en cliënten? Zijn ze passend, geven ze antwoord op de hulpvraag van het kind/de jongere? • Bespreking van de samenhang tussen de remediëringsinstrumenten, de mediatiekenmerken, de cognitieve functies en de cognitieve kaart • Aan de hand van enkele casussen wordt een gemotiveerde keuze gemaakt m.b.t. de inzet van de verschillende remediëringsinstrumenten en wat het betekent voor onze interactiestijl. • Inventarisering voortgang eigen video-opnames; wat is de kijk-, hulp-, of leervraag? (inleveren dag 7)

Dag 7: Terugblik, reflectie, evaluatie van het eerste jaar; blik vooruit op de toekomst• Analyse van eigen video-opnames a.d.h.v. een kijkwijzer en een geformuleerde kijk/leervraag • Reflectie op de presentatie van de eigen video-opnames • Bepalen van de persoonlijke leerpunten voor de komende periode

Dag 8:
Introductie leerpotentieelonderzoek/interactieve diagnostiek/dynamic assessment
Samen nadenken over onze wensen en verwachtingen voor het vervolg en de betekenis van het geleerde voor wie we deze trainingen hebben gevolgd
Presentatie van het persoonlijk leren a.d.h.v. portfolio

Praktische informatie

Trainingsgegevens

Data training:

  • 18 november 2023
  • 16 december 2023
  • 20 januari 2024
  • 9 maart 2024
  • 6 april 2024
  • 20 april 2024
  • 8 juni 2024
  • 22 juni 2024

Tijden: 9.30 uur tot en met 15.00 uur
Prijs: € 555,– (inclusief trainingsmateriaal) Verplicht aanvullend aan te schaffen op de 1e trainingsdag boek Mediërend Leren à € 32,95
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainers: Floor van Loo en Emiel van Doorn

Startdata en locaties

  • Bodegraven 18 nov. 20238 bijeenkomsten€ 555