Sterrenkinderen

Zijn kinderen tegenwoordig anders dan twintig jaar geleden? Voor wie nu kinderen opvoedt is dit waarschijnlijk geen vraag die hem of haar erg bezighoudt. Toch is de vraag relevant, omdat een toenemend aantal kinderen niet meer blijkt te passen in de bestaande ideeën over opvoeding.

Regelmaat en inbakeren

Een waardevol boek met praktische adviezen om onrust, overmatig huilen en weinig slapen bij jonge kinderen te voorkomen én te verhelpen. Het is niet alleen bestemd voor ouders en verzorgers, maar ook voor eenieder die beroepshalve met kinderen te maken heeft.

Zichtlijnen

Leerkrachten, therapeuten en ouderbegeleiders zullen in dit boek veel kunnen herkennen, wat ze in de praktijk meemaken. Het kan ze helpen om de juiste attitude te vinden om mild en duidelijk met ouders om te gaan.

Oog voor jou

Wat ouders en professionals van kinderen met een (lichamelijke) beperking moeten weten, durven en doen.

Autisme? Samen sterker!

Autisme? Samen Sterker! is de herziene uitgave van ASS van dichtbij! Het boek geeft inzichten en tips aan iedereen die ASS van dichtbij beleeft en draagt bij aan meer begrip en minder oordeel.

Opvoedingsondersteuning

De drieledige opdracht van dit boek bestond erin een conceptueel kader te ontwikkelen voor gezins- en opvoedingsondersteuning met daaraan gekoppeld een kwaliteitskader, een evaluatie te maken van het bestaande aanbod van opvoedingsondersteuning in Vlaanderen en beleidsvoorstellen te formuleren.

Omgaan met de dood in het leven

Handreiking voor basisscholen over dood, rouw en troosten. In dit boek plaatst de auteur de dood in het leven. Ook voor kinderen en hun omgeving is de dood een onontkoombaar gegeven. Hoe kun je daar mee omgaan?

Gezinnen met meervoudige en complexe problemen

Dit handboek is geschikt voor meerdere doelgroepen: zowel sociaal werkers en gezinsondersteuners als (ortho)pedagogen en (kinder)psychologen die als hulpverlener, onderzoeker of beleidsmaker betrokken zijn bij gezinnen met meervoudige problematiek vinden een brede staalkaart aan up-to-date kennis en nieuwe inzichten.

Ouderbetrokkenheid

In deze special lees je hoe ouderbetrokkenheid ertoe doet om kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden. Er komen veel partijen aan bod: de OECD vanuit […]

Het verhaal van het kind

Het verhaal van het kind is een toegankelijk geschreven basisboek ontwikkelingspsychologie.  Het gaat in op het hoe en waarom van de ontwikkeling bij kinderen, over de invloed […]

Kiezen voor Kansen

Kiezen voor Kansen roept leraren, schoolleiders en besturen op zich meer bewust te worden van de kansenongelijkheid in de klas en de school. Kiezen voor Kansen biedt in vijf hoofdstukken zowel theoretische inzichten als praktische handvatten.

De bijlesgeneratie

De uitgaven aan bijlessen groeiden de afgelopen jaren explosief. Waarom zijn ouders tegenwoordig zo gespitst op goede schoolprestaties? En waarom geven ze steeds meer geld uit aan extra onderwijs buiten school?