Een pot met goud

Dit boek geeft intervisie in het onderwijs handen en voeten, door de vele onderwijsthema's en werkvormen die op een gestructureerde wijze worden aangeboden.

 • Sdu
 • ISBN: 9789059016477
 • € 61.17

Teksten Regelingen Leerplicht 2019

De pocket bevat niet alleen de tekst van de Leerplichtwet 1969 en haar uitvoeringsvoorschriften zoals geldend per 1 januari 2019, maar ook de teksten uit andere wetten, besluiten, regelingen en richtlijnen die met het leerrecht en de leerplicht samenhangen.

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403566
 • € 58,34

Basisboek onderwijsrecht editie 2020

Dit basisboek is een inleiding op het onderwijsrecht voor juristen, maar ook voor bijvoorbeeld directies, stafleden van besturen en medezeggenschapsraden, die meer willen weten over de juridische kaders in het primair en voortgezet onderwijs.

 • Sdu
 • ISBN: 9789012405997
 • € 40.32

Regelingen onderwijshuisvesting

Deze uitgave bevat o.a. de Modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs met de financiële normering voor 2016, de Modelbeleidsregel bekostiging lokalen bewegingsonderwijs.

 • Sdu
 • ISBN: 9789012403887
 • € 50.22

Regelingen Primair Onderwijs 2018

Heeft u regelmatig te maken met de regelgeving in sector van het onderwijs voor leerlingen tot de leeftijd waarop zij naar het voortgezet onderwijs gaan? Dan is deze uitgave uw ideale partner.

 • Sdu
 • ISBN: 9789012401401
 • € € 49,99

Leer als een speer

Er zijn technieken waarmee je beter leert leren en die het ook leuker en sneller maken. Leer als een speer geeft een overzicht van deze technieken.

 • Sdu
 • ISBN: 9789052617312
 • € 17.50

Leiden met liefde

In drie hoofdstukken wordt de veranderende context van onderwijsinstellingen, rollen van onderwijsbestuurders, en de diverse drijfveren van onderwijsbestuurders beschreven. Het laatste hoofdstuk gaat in op de nieuwe onderwijsbestuurder.

 • Sdu
 • ISBN: 9789012573863
 • € 40.77

Seksueel misbruik in het onderwijs

Verslag over de wettelijke voorschriften waaraan scholen zich moeten houden als er een redelijk vermoeden bestaat dat een persoon die met schooltaken is belast, een zedenmisdrijf heeft gepleegd met een minderjarige leerling.

 • Sdu
 • ISBN: 9789012573214
 • € 29,95

Basisboek Medezeggenschap op scholen

Hoe staat het ook al weer exact in de Wet medezeggenschap op scholen? Hoe ziet een basisreglement er uit? Welke bevoegdheden heeft de MR? Met dit naslagwerk zoekt u het snel op.

 • Sdu
 • ISBN: 9789012401708
 • € 41,86

Leerlingbemiddeling in het onderwijs

In Leerlingbemiddeling in het onderwijs wordt een beschrijving gegeven van wat leerlingbemiddeling is, wordt de ontwikkeling van leerlingbemiddeling in Nederland geschetst en wordt ingegaan op varianten waarin leerlingbemiddeling voorkomt op scholen

 • Sdu
 • ISBN: 9789012392747
 • € 45.50

Leerkracht als opvoeder

Bijdragen over de rol van de leerkracht bij de opvoeding van kinderen. Heeft de leerkracht wel een taak als opvoeder, wat houdt deze taak dan in en hoe wordt deze dan afgebakend ten opzichte van de taak van ouders en opvoeders.

 • Sdu
 • ISBN: 9789012133593
 • € 43.31