Kabinet zet in op een lerende cultuur: en dat biedt kansen voor jou!

leestijd: 4 minuten

Zo rond de feestdagen vorig jaar kwam er een mooi lichtpunt voor het onderwijs. Het kabinet liet weten flink in het onderwijs te gaan investeren. De focus ligt op de kwaliteit van het onderwijs en kansengelijkheid. Om dit waar te maken wordt er onder andere €800 miljoen geïnvesteerd in goede leraren en schoolleiders!

OBS Gouden Griffel | Foto Sanne van der Most

Investeren in goede leraren en schoolleiders

Er komt meer aandacht op kwaliteitsverbetering, kansengelijkheid en inclusief onderwijs. Daarom moet er ook meer geïnvesteerd worden in leraren en schoolleiders die dit waar moeten maken. Hier wil het kabinet jaarlijks €800 miljoen voor vrijmaken. Niet alleen om de huidige leraren en schoolleiders te stimuleren, maar er ook voor te zorgen dat er genoeg onderwijsmedewerkers zijn. Het kabinet belooft daarom de kwaliteit van lerarenopleidingen te verbeteren, met aandacht voor effectieve vakdidactiek, specialisatie in het jonge of oudere kind, digitale vaardigheden en passend onderwijs. Ook in de opleiding voor zij-instromers die leren en werken tegelijk, komen flexibelere opties en de kwaliteit wordt verbeterd. Dit leidt ertoe dat er uiteindelijk meer leraren (vervroegd) kunnen instromen op scholen om het lerarentekort aan te vullen.

Leraren krijgen extra ruimte en om (bij) te scholen. Het kabinet wil dat er op elke school een lerende cultuur ontstaat. Leuk voor jouw eigen ontwikkeling, maar ook goed voor de onderwijskwaliteit van iedere leerling. Dus wil je al een tijdje een extra bevoegdheid halen? Dit is je kans!

Investering in arbeidsvoorwaarden

Voordat alle nieuwe leraren en schoolleiders in opleiding op scholen worden benoemd, wil het kabinet – om het lerarentekort op korte termijn te verkleinen –contracten met meer werkuren stimuleren. Een belangrijke verbetering op het gebied van arbeidsvoorwaarden is de loonkloof: er komt eindelijk één cao voor alle leraren en bestuurders in het basis- en voortgezet onderwijs. Ook worden de arbeidsvoorwaarden voor onderwijsmedewerkers op scholen met veel leerachterstanden verbeterd. Je krijgt dus meer ruimte om deze leerlingen goed te kunnen helpen.

Werkdruk verlagen

Om werkdruk te verlagen komt er meer geld vrij om scholen te helpen de klassen te verkleinen of meer docenten of begeleiders in de klas in te zetten. Daarbij wordt het makkelijker gemaakt om het gebruik van digitale hulpmiddelen in te zetten. Dit helpt om de werkdruk te verlagen en speelt in op de 21e eeuwse vaardigheden.

Sterker beroepsonderwijs

Werk je in het beroepsonderwijs, dan klinkt er ook positief nieuws: er komt een pact tussen overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven om meer stageplekken te creëren voor ál jouw leerlingen, inclusief stagevergoeding. Ook discriminatie wil de overheid hierin tegengaan. Ook roc’s worden versterkt als nationale opleidingscentra. Daarmee krijg jij straks meer diversiteit in je klaslokaal: niet alleen jongeren, maar ook volwassenen en nieuwkomers kun jij laten leren en integreren!

Investering in kwaliteitsverbetering

De overheid wil jaarlijks €1 miljard investeren in de kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Daaronder valt het onderzoek van de Onderwijsraad naar verbetering van de onderwijskwaliteit met betrekking tot lezen, schrijven en rekenen, investeringen in werkdrukmiddelen (zoals digitale hulpmiddelen in de klas) en praktijkonderwijs. Daarbij krijgen scholen vanuit de overheid steeds meer duidelijkheid over hoe ze kunnen verbeteren, en ook in wat de overheid van hen verwacht. Bijvoorbeeld bij de curriculumvernieuwingen, waar burgerschap een meer prominente plek krijgt in het onderwijs. Leerlingen zullen vanuit scholen meer begeleid worden in de ontwikkeling van burgerschapscompetenties en sociale integratie.

Inclusief onderwijs

Het gaat niet meer uitmaken of leerlingen nu ziek zijn, een beperking hebben of moeilijk kunnen meekomen op school: alle leerlingen zullen nu naar dezelfde school kunnen gaan. Het kabinet wil het gespecialiseerd voortgezet onderwijs namelijk zo snel mogelijk onderbrengen bij het voortgezet onderwijs. Broertjes en zusjes kunnen dus straks allemaal naar dezelfde school! Het betekent niet alleen dat veel scholen fysiek aanpassingen moeten doen in het gebouw, maar ook dat je als leraar bijvoorbeeld vaker samen met een collega in de klas staat, en dat je straks door extra scholing nog meer methodes leert gebruiken om les te kunnen geven. Daarnaast wordt er ook een Digitale School opgezet, om leerlingen die fysiek niet naar school kunnen komen, alsnog de leerstof kunnen meekrijgen.

Kansengelijkheid

In het verlengde van inclusief onderwijs ligt ook de extra investering voor kansengelijkheid. Ook daarvoor wil het kabinet jaarlijks €1 miljard uittrekken. Er komt meer aandacht voor kinderen met leerachterstanden, door het stimuleren van de deelname aan voor- en vroegschoolse educatie (VVE), armoedebestrijding in kwetsbare wijken, zogenoemde ‘rijke schooldagen’ (waarbij scholen zelf bepalen wat zij nodig vinden om de kansenongelijkheid te verkleinen) en het versterken van de relatie tussen opvang en onderwijs. Daarnaast wil het kabinet ook de overgang van basis- naar voortgezet onderwijs verbeteren door brede en verlengde brugklassen, differentiatie (niet elke leerling werkt naar dezelfde doelen toe) en ruimte voor een maatwerkdiploma.

Sociale veiligheid en gelijke behandeling

Er gaat meer inspectie komen op sociale veiligheid en gelijke behandeling. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor leraren. Want ook onder leraren en tussen leerlingen en leraren kan discriminatie of bedreiging voorkomen. De wet Sociale Veiligheid wordt uitgebreid met leraren. Daarbij worden ook slecht functionerende schoolbesturen of scholen die buiten de wet handelen, racistisch, discriminerend of antidemocratisch handelen, beter onderzocht en harder aangepakt. Zo ben jij als schoolmedewerker minder snel de dupe van slecht beleid, word je minder snel in verlegenheid gebracht op deze gebieden en kun jij je veiliger en beter voelen op school.

En nu: aan de slag!

Voor veel van de bovengenoemde punten zal nog duidelijk moeten worden hoe het er in de praktijk gaat uitzien, maar in ieder geval krijgt de onderwijssector nu meer ruimte om te investeren in belangrijke zaken die de afgelopen jaren wel een extra stimulans konden gebruiken. Voor medewerkers in het onderwijs wordt er zowel aandacht gegeven aan werkdruk, ontwikkeling voor leraren (denk aan de kansen die inclusief onderwijs biedt, of de academische vrijheid), betere arbeidsvoorwaarden als de extra ruimte die je straks aan leerlingen kunt geven die de extra aandacht hard nodig hebben. We zijn benieuwd hoe scholen invulling gaan geven aan deze nieuwe plannen en financiële toezeggingen. Waar ben jij het meest blij mee?