Omgaan met privacy, medezeggenschap en wettelijke kaders

Scholen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Wel moet elke onderwijsinstelling die geld ontvangt van de overheid zich aan de wet houden en jaarlijks verantwoording afleggen bijvoorbeeld over hoe het geld wordt besteed.

Were Di | Foto Tom van Limpt

Nationaal Programma Onderwijs

Dat geldt ook voor de middelen die via het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) ter beschikking worden gesteld. Uit het jaarverslag moet blijken:

  • of de school een schoolscan heeft gemaakt;
  • welke soorten interventies de school heeft gekozen;
  • hoe ouders en leraren – en in het vo ook de leerlingen – betrokken zijn bij de plannen;
  • of de school instemming van de MR heeft gekregen;
  • hoeveel procent van de middelen zijn gebruikt voor het inhuren van personeel niet in loondienst;
  • welke eerste resultaten de school in de uitvoering van de plannen kan melden.

Privacy en AVG

Ook op het gebied van privacy heeft de school zelf de regie, maar wel een verantwoordingsplicht volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat houdt onder meer in dat scholen moeten kunnen aantonen welke technische en organisatorische maatregelen zij hebben genomen om de persoonsgegevens van leerlingen te beschermen.

Transparantie

Transparantie is belangrijk, zowel binnen de school als ook daarbuiten, bijvoorbeeld richting ouders. Zo bleek uit een recente enquête van Ouders & Onderwijs en Kassa dat veel ouders niet op de hoogte zijn van het afschaffen van de verplichte ouderbijdrage. Sinds 1 augustus mogen scholen ouders niet verplichten een bijdrage te betalen voor extra activiteiten zoals excursies en schoolreisjes. Toch voelt één op de vijf ouders druk om te betalen, omdat ze horen dat hun kind anders niet mee mag. Ook geven ouders aan dat scholen betalingsherinneringen te sturen. De wet is juist in het leven is geroepen zodat leerlingen niet kunnen worden uitgesloten van activiteiten, ook als ouders die vrijwillige bijdrage niet betalen. Minister Arie Slob reageerde dat de Onderwijsinspectie gaat handhaven. ‘Er kan geen enkele twijfel over zijn: vrijwillig is vrijwillig.’ Hij adviseert ouders eerst naar de MR op de school te gaan. ‘Daarna kunnen ouders zich melden bij de Onderwijsinspectie als zaken niet goed gaan.’

Lees hier het volledige artikel en meer resultaten uit de enquête.